Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
 • Startsida
 • / Förhandsinfo MEPS Regler & Riktlinjer

Förhandsinformation om Marknadspåverkande förändring

Nya MEPS Regler & Riktlinjer

Bakgrund

För att MEPS ska användas korrekt behöver alla användare i MEPS ha tillgång till en tydlig beskrivning av hur MEPS ska användas. Användningen ska ske enligt beskrivningen i MEPS Regler & Riktlinjer.

CAB har uppmärksammat att kännedomen om MEPS Regler & Riktlinjer och kunskapen i hur den ska användas är låg bland MEPS-användare. Många användare finner dessutom dagens version av MEPS Regler & Riktlinjer svårtolkad och otydlig. Som följd har användare inte tillgång till den nödvändiga information om MEPS som krävs för ett korrekt användande.

CAB har därför beslutat att genomföra en utvärdering av MEPS Regler & Riktlinjer och har under detta arbete tagit fram nya MEPS Regler & Riktlinjer med ny struktur och tydligare innehåll.

Detta dokument beskriver den Periodvisa utvärdering som har gjorts och de förändringar som kommer att införas i MEPS Regler & Riktlinjer.

Syfte

Syftet med detta dokument är att användarna av MEPS ska ges tillräcklig information i tid för att förbereda sin verksamhet för de nya förutsättningarna som förändringarna i MEPS Regler & Riktlinjer utgör.

Förändringen i MEPS Regler & Riktlinjer bedöms av CAB vara marknadspåverkande, vilket innebär att CAB bedömer att både beställare och utförare i MEPS noggrant bör utvärdera hur förändringen kan komma att påverka verksamheten, avtalen och hur användandet av MEPS eventuellt ska förändras.

Utredningsbeskrivning

Metodik

CAB har under en längre period samlat in synpunkter och frågeställningar från utförare och beställare i MEPS. Under den Periodvisa utvärderingen har dessa synpunkter analyserats för att identifiera vilka förbättringsområden som finns i dagens MEPS Regler & Riktlinjer. Därefter har en ny struktur tagits fram för nya MEPS Regler & Riktlinjer vilket innebär att dokumentet får fler bilagor i syfte att förenkla och tydliggöra regelverket.

De nya dokumenten har sedan granskats både internt inom CAB och via utskick till externa referenter, både utförare och beställare. Inkomna svar har analyserats och dokumenten justerats till sitt föreslagna innehåll.

Externa referenter

De externa referenter som har varit delaktiga i remissen är:

 • Representanter från både beställare och utförare i MEPS
 • Vana MEPS-användare.
 • Helt oberoende av varandra.

Resultat

En helt ny utformning av MEPS Regler & Riktlinjer har tagits fram som innehåller tre bilagor.

Nya MEPS Regler & Riktlinjer består av:

Syftet med varje dokument finns beskrivet i inledande texten på respektive dokument.

Datum för införande i MEPS

1 juli 2021

Införandet görs under förutsättning att det inte inkommer ny information från beställare eller utförare i MEPS som leder till att CAB fattar beslut om att den Periodvisa utvärderingen och dokumenten behöver kompletteras i något väsentligt hänseende, eller att införandet av något väsentligt skäl behöver senareläggas. I sådant fall kan dokumenten behöva kompletteras, resultat av Periodvisa utvärderingen behöva omprövas och/eller införandet av förändringen behöva senareläggas. Om CAB fattar beslut om att den periodvisa utvärderingen och dokumenten behöver kompletteras i något väsentligt hänseende, så kommer en ny Förhandsinformation att skickas ut till samtliga användare i MEPS.

Om ingen annan information tillkommer innan planerat införandedatum så träder förändringen i kraft som planerat med ny officiell utformning av MEPS Regler & Riktlinjer den 1 juli 2021.

Kommentar

CAB kommer att förvalta och utveckla MEPS i enlighet med nya MEPS Regler & Riktlinjer. Detta innebär att om beställare och utförare utformar avtal som inte går i linje med nya MEPS Regler & Riktlinjer så kommer CAB inte kunna garantera att funktionalitet och data i MEPS kan stödja dessa avtal.

Eventuell övergångsperiod från dagens till nya MEPS Regler & Riktlinjer får överenskommas mellan utförare och beställare.

Har du som användare av MEPS synpunkter på denna förhandsinformation och nya MEPS Regler & Riktlinjer, kontakta CAB på support@MEPS.se.

© Copyright 2024 CAB Group