Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk
 • Hjemmesiden
 • / Forhåndsinformasjon Nye regler og retningslinjer for MEPS

Forhåndsinformasjon om markedspåvirkende endring

Nye regler og retningslinjer for MEPS

Bakgrunn

For at MEPS skal kunne brukes riktig må alle brukere ha tilgang til en klar beskrivelse av hvordan MEPS skal brukes.

CAB har blitt gjort oppmerksom på at kunnskapen om MEPS regler og retningslinjer og kunnskapen om hvordan de skal brukes er lav blant MEPS-brukere. Mange brukere synes også dagens regler og retningslinjer er vanskelig å tolke og uklar. Resultatet blir at brukere mangler den nødvendige informasjonen om MEPS som kreves for riktig bruk.

CAB har derfor gjort en gjennomgang og i den forbindelse har vi utviklet nye MEPS regler og retningslinjer med ny struktur og tydeligere innhold.

Dette dokumentet beskriver gjennomgangen som er gjort, og de endringene som vil bli innført.

Hensikt

Hensikten med dette dokumentet er at brukerne av MEPS skal få tilstrekkelig informasjon tidsnok.

CAB vurderer det slik at endringen i MEPS regler og retningslinjer påvirker markedet. Både bestillere og utførere i MEPS bør vurdere nøye hvordan endringen vil påvirke virksomheten, avtalene og hvordan bruken av MEPS eventuelt skal endres.

Beskrivelse av gjennomgangen

Metodikk

CAB har i lang tid samlet inn kommentarer og spørsmål fra utførere og bestillere i MEPS. I løpet av den gjennomgangen har disse kommentarene blitt analysert for å identifisere forbedringsområdene i dagens MEPS regler og retningslinjer. Deretter er det utviklet en ny struktur for nye regler og retningslinjer. Dette medfører at dokumentet får flere vedlegg for å forenkle og tydeliggjøre regelverket.

De nye dokumentene har siden blitt gjennomgått både internt i CAB og via høringsrunder hos eksterne brukere av Meps, både utførere og bestillere. Innspillene er analysert og dokumentene er justert deretter.

Eksterne brukere

De eksterne brukerne som har vært involvert i referansen har vært:

 • Representanter fra både bestillere og utførere i MEPS
 • Erfarne MEPS-brukere.
 • Helt uavhengig av hverandre.

Resultat

Det er gjort en helt ny utforming av MEPS regler og retningslinjer som inneholder tre vedlegg.

De nye MEPS regler og retningslinjer består av:

Formålet med hvert dokument er beskrevet i introduksjonsteksten til det respektive dokumentet.

Dato for innføring i MEPS

1. november 2021

Innføringen skjer under forutsetning av at det ikke kommer ny informasjon fra bestillere eller utførere i MEPS. I så fall kan dokumentene måtte kompletteres. I så fall kreves en ny gjennomgang og, eller, at innføringen av endringene må utsettes. Om CAB beslutter at gjennomgangen og dokumentene må kompletteres i vesentlig grad vil det bli sendt ut en forhåndsinformasjon til alle brukere i MEPS.

Hvis ingen annen informasjon legges til før den planlagte implementeringsdatoen, vil endringen tre i kraft som planlagt med en ny offisiell utforming av MEPS regler og retningslinjer 1. november 2021.

Kommentar

CAB vil administrere og utvikle MEPS i samsvar med nye MEPS regler og retningslinjer. Dette betyr at hvis bestillere og utførere utformer avtaler som ikke samsvarer med nye MEPS regler og retningslinjer, vil CAB ikke kunne garantere at funksjonalitet og data i MEPS kan støtte disse avtalene.

Eventuell overgangsperiode fra dagens til nye MEPS regler og retningslinjer kan avtales mellom utførere og bestillere.

Hvis du som bruker av MEPS har kommentarer til denne forhåndsinformasjonen og nye MEPS regler og retningslinjer, kan du kontakte CAB på support@cabgroup.no.

© Copyright 2024 CAB Group