Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
$businessArea

Vanliga frågor om lanseringen av Ytrikta

Med anledning av MRF, BILSweden och SFVF:s ställningstagande rörande nya Ytrikta har vi fått många frågor från våra användare om hur studien har blivit till och hur branschförbunden beretts möjlighet att delta. Vi har sammanställts de vanligaste frågorna här nedan.

 

CAB har ett åtagande som systemleverantör att förse marknaden med tidsstandarder som är representativa för hur skadereparationer utförs på den svenska marknaden. Detta kräver att vi kontinuerligt uppdaterar tidsstandarderna liksom applikationen CABAS. Prioritering av tidsstudier, vilka ligger till grund för uppdateringar av tidsstandarderna, sker i Samverkansgruppen som består av motorbranschförbunden (MRF, SFVF, BilSweden), försäkringsbranschen (TFF) samt CAB.

När det gäller Ytrikta är detta en del av MYSBY6 (rådande tidsstandard i CABAS) som hela branschen varit enig om behöver uppdateras, främst på grund av den inte inkluderat reparationstider för aluminium. Sedan införandet av MYSBY6 2017 har kunder upprepade gånger påtalat att Ytrikta saknat viktiga tidsdrivande faktorer så som veck och inpassningar. I den nya studien har såväl detta som reparation av aluminium fångats upp och finns nu som valbara alternativ i CABAS.

 

Det finns inga avtal mellan CAB och någon av intresseorganisationerna om när nya tidsstandarder ska införas. Däremot vill CAB alltid ha en nära relation med våra kunder för att försäkra oss om att arbetet med våra tidsstandarder prioriteras och genomförs på ett sätt som på bästa sätt uppfyller marknadens behov av representativa tidsstandarder för skadereparationer. Samverkansgruppen är ett forum som skapats av CAB för att ge branschföreträdarna möjlighet att föra fram synpunkter och diskutera krav på framför allt tidsstandarder.

CAB strävar alltid efter att beakta samtliga parters önskemål inför tidsstudier och söker så långt som möjligt att nå konsensus i Samverkansgruppen, vilket tyvärr inte alltid är möjligt. I sådana situationer beslutar CAB utifrån en helhetsbedömning av behoven och kravet på tidsstandardens representativitet.

 

CAB anser att branschorganisationerna, inte minst MRF, SFVF och BIL Sweden, beretts goda möjligheter att delta vid tidsstudierna. Motorbranschförbunden har deltagit i Samverkansgruppen under hela den nu aktuella studien av ytriktning och har därmed, från början av 2019, hållits informerade om planeringen av studien och varit väl medvetna om att branschrepresentanter var välkomna att delta vid tidsstudierna.

Samverkansgruppen, inkl. motorbranschförbunden, har godkänt valen av samtliga studieverkstäder och löpande informerats om var och när studier planerats i syfte att underlätta deltagande. Samverkansgruppen har vidare, vid varje sammanträde, informerats om hur studien fortlöpte och såväl mötesmaterial som protokoll har publicerats i CABAS där det finns tillgängligt för samtliga användare.

Motorbranschen har även erbjudits att delta vid de kontrollstudier som i slutet av studien genomfördes i syfte att kvalitetssäkra den, men likaså vid dessa tillfällen valt att avstå. Ytriktastudien, vilken totalt omfattade 368 skador på 54 verkstäder, avslutades i januari 2021. I maj 2021 mottog CAB besked från motorbranschförbunden om att de avsåg att ”tillsvidare” utebli från Samverkansgruppen.

 

Det stämmer att CAB inte gör kontroller av kvalitén på reparationer som studeras, det är inte vår roll. Dessa kontroller har inte utförts av CAB vid tidigare tidsstudier. Syftet är att fånga verkligheten ute på professionella, kvalitativa verkstäder som varje dag utför skadereparationer åt betalande kunder. För att göra det har vi tillsammans med Samverkansgruppen valt ut ett antal verkstäder som är kända för sin höga kvalitet och som oftast har någon form av certifierat kvalitetsledningssystem – antingen från biltillverkaren (i fallet med märkesverkstäder) eller från motorbranschen själv.

Att reparera enligt tillverkarens anvisningar är ett ansvar som åligger verkstaden. När det gäller just ytriktning har det dock visat sig svårt att hitta tydliga metodanvisningar från tillverkare. CAB för gärna en dialog med generalagenter på den svenska marknaden om hur detta krav ska uppfyllas i framtiden.

Alla reparationer som ingår i studien är riktiga försäkringsärenden där en bil har lämnats ut till kund.

 

Det stämmer. Det är alltid verkstadens ansvar att följa gällande lagstiftning. Tiderna för att ta på sig skyddsutrustning eller läsa metodanvisningar ingår inte i Ytrikta utan återfinns i fördelningstiden i MYSBY 6 och är helt oförändrade i och med denna uppdatering. Vi har bara studerat och uppdaterat tiderna för det faktiska arbetet på bilen.

 

Nej. I överenskommelsen mellan CAB och tidstudieverkstäderna ingår ett åtagande att inte offentliggöra namn på verkstäder. Däremot är Samverkansgruppens medlemmar (inklusive motorbranschens förbund) informerade om och har godkänt listan på verkstäder som ska studeras.

 

I webbinariet den 10 november sa vi att tiderna för de reparationer som ingår i studien ökar med 8,7% med nya Ytrikta jämför med MYSBY 6. Något annat varken har eller kan vi uttala oss om. Tidsstandarderna syftar till att skapa klarhet i vilka moment som ingår och ange en representativ reparationstid för en skada. Tiderna tas fram genom tidsstudier och är statistiskt säkerställda. Det är därför sannolikt att tiden för en enskild, slumpmässigt vald reparation avviker från tidsstandarden. Idén är dock att tiderna, räknat över ett flertal reparationer, ska vara representativa och därmed behjälpliga i att effektivisera såväl skadereglerings-processen som produktionsprocessen.

 

Det stämmer att CAB ägs av If, Trygg Hansa, Länsförsäkringar och Folksam. Dessa ägarbolags försäkringsrörelser, vilka liksom övriga försäkringsbolag använder CABAS, har inget speciellt inflytande över vare sig tidsstandarder eller CABAS-applikationen. Detta är även reglerat i CAB’s bolagsordning. En viktig del i CAB’s syfte är att skapa tydlighet i vilka reparationsmoment som ingår och tillhandahålla representativa tider för dessa genom tidsstandarderna. Det sker i nära samarbete genom Samverkansgruppen där branschparternas företrädare, d.v.s. MRF, SFVF, BIL Sweden och försäkringsbranschen, finns representerade. Samverkansgruppen prioriterar tidsstudier, bidrar med krav och har möjlighet att delta vid studierna samt har i övrigt full insyn i processen. Protokoll och material från Samverkansgruppens möten finns tillgängliga i CABAS.

© Copyright 2024 CAB Group