Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler
 • Startsida
 • / Förhandsinfo MEPS Regler & Riktlinjer 2023.04.03

Förhandsinformation

Uppdatering MEPS Regler & Riktlinjer avseende bransch, utförare och hantverkare

Bakgrund

MEPS Regler & Riktlinjer är en samling dokument som förvaltas av CAB och som beskriver hur MEPS ska användas korrekt för alla användare. Dokumenten ska därmed kunna ge stöd i diskussioner mellan parterna i MEPS-uppdrag för att minimera tveksamheter och förenkla kommunikationen och arbetet i MEPS.

Ett område där tveksamheter förekommit och där regelverket därför inte kan anses uppfylla sitt syfte är i användandet av branscher, underentreprenörer och parter generellt i MEPS. Det har därför beslutats att ta fram ett förslag till förtydliganden i Bilaga A Avtalsregelverket och Bilaga B Uppdragsregelverket enligt nedan.

Syfte

Syftet med detta dokument är att visa på vilka justeringar som gjorts i MEPS Regler & Riktlinjer och varför. Dokumentet ska även ge förslag på justeringar i arbetssätt eller avtal som kan komma att påverkas av ändringen.

Utredning

CAB har under en tid samlat in synpunkter på situationer där beställare och utförare av MEPS tycker att det är otydligt vad som gäller rörande användande av begreppen bransch och utförare samt en otydlighet kring hur funktionen underentreprenör kan användas. Samtliga synpunkter har beaktats och problemen har härletts till hur MEPS Regler & Riktlinjer brister i att förtydliga och beskriva hur dessa begrepp fungerar och är tänkta att användas både i avtal och uppdrag när MEPS används.

Förslag på hur uppdateringar kan ske har gjorts i både Uppdragsregelverket som Avtalsregelverket samt diskuterats både i olika kundforum och specifikt med både utförare och beställare. Justeringar har därefter gjorts.

Resultat

Uppdateringar i Bilaga A Avtalsregelverket

 • 3.1
  • Före:
 • Avstånd för underentreprenörer måste anges manuellt då det inte finns stöd i MEPS för automatisk beräkning.
  • Efter:
   • Avstånd för underentreprenörer måste anges manuellt då det inte finns stöd i MEPS för automatisk beräkning. Om underentreprenörens avstånd inte ska vara faktiskt avstånd i uppdragen ska detta avtalas.
 • 3.3
  • Tillägg:
   • Parterna ska avtala om vilka branscher som ska utföras av huvudentreprenörens egen personal respektive vilka branscher som får utföras av underentreprenör.
 • 3.3.1
  • Före:
   • Fästa och skruva gipsskivor
  • Efter:
   • Montera och skruva gipsskivor

Uppdateringar i Bilaga B Uppdragsregelverket

 • 3.2.4
  • Före:
   • Resor beräknas alltid tur och retur mellan entreprenörens utgångsadress och objektets adress. Varje utförande bransch får ett antal startresor, och därefter ges tillkommande resor beroende på antal mWu i MEPS-uppdraget per utförande bransch.
  • Efter:
   • Resor beräknas alltid tur och retur mellan entreprenörens utgångsadress och objektets adress. Utförararens avstånd ska vara faktiskt avstånd om inte annat avtalas. Varje utförande bransch får ett antal startresor, och därefter ges tillkommande resor beroende på antal mWu i MEPS-uppdraget per utförande bransch.


 • 3.2.5
  • Tillägg:
   • Definitioner:
   • Utförande part – är den organisation som utför arbete i uppdraget.
   • Bransch – är den bransch som anges på respektive kod i MEPS.
   • Hantverkare – är den person som utför arbete i uppdraget.
 • 3.2.5
  • Före:
   • Utförande part och bransch i MEPS-kalkylen ska motsvara den part och bransch som faktiskt utför arbetet. Exempel: Om en byggare demonterar en diskbänk så ska koden för demontering av diskbänk flyttas från bransch Rör till bransch Bygg.
  • Efter:
   • Utförande part och bransch i MEPS-kalkylen ska motsvara den part och bransch som faktiskt utför arbetet. Man ska endast använda de utförande parter och branscher som avtalats om. En utförande part kan inte agera både huvudentreprenör och underentreprenör i ett uppdrag. En hantverkare ska endast representera en bransch per uppdrag. Exempel: Om en byggare demonterar en blandare så ska koden för demontering av blandare flyttas från bransch Rör till bransch Bygg.
 • 3.2.5
  • Före:
   • Om flera utförare har koder på samma bransch blir det en ny ställberäkning för varje utförare trots att branschen är densamma
    • Om en utförare har koder på flera branscher beräknas ställ för varje bransch trots att utföraren är densamma.
  • Efter:
   • Om flera Utförande parter har koder på samma bransch blir det en ny ställberäkning för varje utförare trots att branschen är densamma
    • Om en Utförande part har koder på flera branscher beräknas ställ för varje bransch trots att utföraren är densamma.
 • 3.2.5
  • Tillägg:
   • Vid användande av underentreprenör som ej är MEPS-företag ska entreprenörens bolagsnamn och adress anges. Utförs enklast via avtal med ej MEPS-företag (”Lägg till annat företag”) i MEPS.

Datum för införande i MEPS

3 april 2023

Införandet görs under förutsättning att det inte inkommer ny information från beställare eller utförare i MEPS som leder till att CAB fattar beslut om att förändringen i MEPS Regler och Riktlinjer behöver kompletteras i något väsentligt hänseende, eller att införandet av något väsentligt skäl behöver senareläggas. I sådant fall kan dokumenten behöva kompletteras och/eller införandet av förändringen behöva senareläggas. Om CAB fattar beslut om att förändringen behöver kompletteras i något väsentligt hänseende, så kommer en ny Förhandsinformation att skickas ut till samtliga användare i MEPS.

Om ingen annan information tillkommer innan planerat införandedatum så träder förändringen av MEPS Regler & Riktlinjer i kraft den 3 april 2023.

Rekommendation

CAB:s rekommendationer till användare i MEPS är följande:

 • Utvärdera om det är nödvändigt att specificera vilka branscher som huvudentreprenörens egen personal utför och vilka underentreprenörer som får användas mellan beställare och utförare i MEPS-avtalen (Bilaga A § 3.3 och Bilaga B § 3.2 5)
 • Skapa avtal för underentreprenörer som ej har MEPS (Bilaga B § 3.2.5)
 • Utvärdera om funktionen ”Överföring mellan bransch” för koder som avviker från standardbranschen i MEPS Data ska appliceras i avtalen (Bilaga B § 3.2.5)
Dokument


© Copyright 2024 CAB Group