Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Integritetspolicy - så här behandlar vi dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver behandling av dina personuppgifter och gäller i samband med att du använder dig av våra utbildningstjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som person.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

CAB Group AB, org.nr. 556131–2223, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du utnyttjar våra utbildningstjänster. Det kan exempelvis ske i samband med att du bokar in dig på en utbildning, du hör av dig till oss och har frågor om våra utbildningar, du skriver ett prov eller genomför en kursutvärdering i samband med ett kurstillfälle.

Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer som ska delta på en utbildning. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och som är relevanta för ändamålet. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, födelsedata, IP-adress, krav på särskild kost, kursutvärderingar och resultat från genomförda prov och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla utbildningarna.
 • För att hantera och administrera dina frågor om våra utbildningar, tex förlorade utbildningsintyg.
 • För att göra utskick med kallelser, bekräftelser och påminnelser av bokad utbildning.
 • För att spara resultat från genomförda prov.
 • För att analysera utfallet av kursutvärderingar i syfte att utveckla våra utbildningar.
 • För att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden och nyhetsbrev om våra tjänster.
 • För genomförande av marknadsundersökningar.
 • För att kunna följa upp kundanpassade utbildningar med beställaren.
 • För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av CAB och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

CAB överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om berört land har en s k adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge dessa behövs för angivna ändamål, dock som längst 10 år efter ditt senaste utbildningstillfälle.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

CAB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera CAB om detta genom att sända ett meddelande till oss. CAB ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam. Du kan när som helst kostnadsfritt välja att återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. Begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-post och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Begäran enligt ovan skickas till:

CAB Group AB Att: Personuppgiftsbehandling Stortorget 11 702 11 Örebro
Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om du vill klaga:

Du har vidare rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Vi värnar om din integritet. Vi arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Denna policy är föremål för löpande förändringar så vi rekommenderar att ni regelbundet håller er uppdaterade och läser denna policy på vår webbplats.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

CAB Group AB Att:

Personuppgiftsbehandling
Stortorget 11
702 11 Örebro

Dataskyddsombud:

CAB Group AB
Johan Rundberg
Stortorget 11
702 11 Örebro

GENOM ATT DU LÄMNAR DINA UPPGIFTER TILL OSS SAMTYCKER DU TILL SÅDAN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM BESKRIVS I OVANSTÅENDE INTEGRITETSPOLICY.

*Obligatoriskt fält

© Copyright 2024 CAB Group