Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
$businessArea

Svar på frågor från webbinarierna

Under vårt första webbinarium om tidsstandarden fick vi in otroligt många frågor som vi inte hann eller hade möjlighet att svara på då. Vi har samlat upp dessa frågor här. Om du inte hittar just din fråga så kan det vara så att vi fick väldigt många frågor som rörde samma sak. Då finns antagligen svaret i en annan liknande fråga fråga.

Frågor och svar från deltagare

 1. Hur mycket mer tid får man för aluminiumrikt kontra plåt?
  15 perioder extra för att värma materialet, själva rikt- och spackelarbetet är detsamma.
  .
 2. Hur många till antal är aluminiumriktningar i underlaget?
  34 stycken.

 3. Hur pass stora aluminiumriktningar är gjorda? bara mindre eller?
  Den största skadan på en aluminiumdetalj är 8 kvadratdecimeter, 95% av skadorna är mindre än 4 kvadratdecimeter.

 4. Hur mycket mer administrativ tid har ni räknat med per kalkyl då det är så många mer nya parametrar som man skall ta hänsyn till
  Administrativ tid ingår i fördelningstiden och lämnas orörd. Att skapa en CABAS-kalkyl ingår inte i den administrativa tiden idag och kommer inte göra det efter uppdateringen.

 5. Demontering av body, är det räknat på hela tröskeln eller bara där skadan är?
  Bara där skadan är.

 6. Procentuellt har tiderna ökat eller minskat?
  Det beror på vilken typ av skada beräkningen utförs på, den nya modellen innehåller andra förklarande variabler än den tidigare. Det finns inget entydigt svar då vissa skador fick högre tid i MYSBY6 och andra fick lägre tid. Den genomsnittliga förändringen på studiematerialet är +8,7%. Bedömning av åtkomstklasser, veck, m.m. är bedömd av CAB och ytor av mätta av oss. Samtliga utifrån regelverk i användarinstruktionerna utan användning av Övrigtrader.

 7. Ingår de/mo av exempel klädsel vid ytrikt av baksärm?
  Det beror på hur bilen är konstruerad, det framgår i valet "demo-rikt" vad som ingår.

 8. Kan vi sätta upp tid för demontering av detaljer för att komma åt eller ingår det "de-mo" i riktytan?
  Det ingår i de-mo rikt, vissa undantag finns och de listas i användarinstruktionen.

 9. Om man har en dörr med t.ex. tre bulor och man idag lägger in tre olika riktytor, är detta kvar eller har det ökat eller minskat i tid.
  Det kommer fortfarande gå att lägga in fler skador per detalj.

 10. Tiden för borttagning av body, känner systemet av storleken på yta som man väljer? eller är det en fast tid?
  Det är en tilläggstid per ytenhet och ökar/minskar med skadans storlek.

 11. Hur kan djupet inte vara relevant för tiden?
  Det finns en viss relevans för tiden men vi har valt att begränsa antalet tidsdrivande variabler och där har djup valts bort, bland annat på grund av svårigheter att mäta djup konsekvent.

 12. Ska skrapskada användas på alla lackskador där det inte är någon plåt/aluminim rikt, det som förr räknades som förarbete för lack?
  I tiderna för lackering ingår tid för finspackling av repor och porer i lackskiktet. Detta avser en skrapskada där plåten är deformerad i liten utsträckning.

 13. Om det behövs ta bort body behöver man ju oftast ta bort body på tex hela trösken för att återställa strukturen. Då stämmer ju inte ytan som skrapas med ytan som riktas.
  I vår studie har verkstäder klarat av att genomföra reparationen utan att slipa bort all body på detaljen eller så har detta åtgärdats på lacken. Det är tiden för att återställa skadeområdet ingår i tiden, om verkstaden vill reparera en större yta måste det ske i samförstånd med betalande kund.

 14. Hej, ingår all bodyborttagning i Ytrikta-tiderna?
  Endast den borttagning av body för att möjliggöra ytriktning är inkluderad i ytriktatiden.

 15. Är försäkringsbolagen informerade/utbildade inom nya Ytrikta?
  Informationen sprids till alla marknadens parter. Dels informeras Samverkansgruppen, men även dessa webbinarier är ett bra sätt att nå ut till såväl verkstäder som försäkringsbolag. Alla som vill kan anmäla sig till utbildning.

 16. Är invändigt rostskydd inräknat vid användning av Dent-puller ?
  Inga nya rostskyddsberäkningar har gjorts, det är fortfarande tiderna i MYSBY6 som gäller och rostskyddsbehandling kommer att finnas valbart i CABAS som tidigare.

 17. Kommer åtkomlig resp ej åtkomlig att försvinna?
  Ja.

 18. Om det finns sprickor i plåten eller om man drar ett hål i plåten är det med i tidstudien?
  Ja, reparation av sprickor och hål i plåten orsakade av riktningsarbetet är inkluderat i tiden.

 19. Ingår friläggning även om det finns ljudisolering eller kittade balkar som ska skäras lös/kittas om?
  Ja, all friläggning för skadan ingår i riktarbetet alternativt i demo-kedjan för riktningen om inte annat anges i användarinstruktionen.

 20. Kommer övrigtrad i Ytrikta finnas kvar?
  Ja.

 21. Finns krympa-tider med
  Ja.

 22. Om plåten är kraftigt sträckt och måste krympas tex kolstav, är det medräknat?
  Ja.

 23. Varför är max riktyta 15dm2? Om man har ex 20dm2?
  Maximala ytan som går att estimera är 18 kvadratdecimeter, det är för att vi inte observerade några större skador än så i studien.

 24. Står MRF bakom detta?
  Frågan bör ställas till MRF. MRF har deltagit i samverkansgruppen och fått kontinuerlig information om studien.

 25. Kommer tiden för att byta svetsade delar ändras?
  Nej

 26. Är tiderna för rostskydd efter rikt ändrade?
  Nej.

 27. Finns det stöd för PDR i nya ytrikta?
  Nej. PDR har en helt annan standardprocess och har därför inte ingått i studien.

 28. Kommer de manuella tiderna man kan sätta försvinna?
  Nej, den möjligheten finns kvar.

 29. Men om man kalkylerar en skada som "skrapskada" så får ju lackeraren även betalt o tid för de arbetet som egentligen ju ingår i lackstudien?
  Nej, det arbete som finns med i tiden för lackering rör finspackling av skador i lackskitet.

 30. Kommer även Cabas Heavy ändras gällande ytriktning?
  Nej, detta gäller inte tunga fordon utan endast personbilar.

 31. Angående beräkning 8 så ska de väl var inpassning dörrar efter en tröskelriktning?
  Nej, skadan nådde inte upp till dörren. Inpassning ska endast användas när en skada går fram till kanten på detaljen för inpassning.

 32. Denna grundning följer inte fabrikantens anvisning, hur kan den vara underlag för tid?
  Olika fabrikanter har olika anvisningar för hur reparationen ska genomföras, detta gäller även för grundning. Vår tidsstandard avser att representera arbetssätt för merparten av det märken som repareras i Norden. Vi har tagit fram tid för hur svenska verkstäder har valt att reparera verkliga försäkringsärenden. Vid t.ex. grundning under spackel så innehåller tidsstandarden för lack en metod som avses användas då arbetet utförs på lacksidan och ytrikta tidsstandarden en annan metod för utförande på plåtverkstaden.
 33. Ska vi beräkna ytan i cm2 istället för dm2 numera?
  Nej, två längdangivelser (höjd och bredd) i centimeter ska anges. Systemet räknar själv ut ytan.

 34. Har man haft någon diskussion om ersättning för material i samband med rikt?
  Nej.

 35. Hamnar tid för spackling efter grundning hos lackeraren i CAB Plan
  Nej.

 36. Tar man hänsyn till plåttjocklek i Ytrikta?
  Nej. Detta har inte mätts i studien.

 37. Vad gäller angående överlämnandet till lackering, tänker på slipmetod, kornstorlek på slipning , mm.
  Reparationen avslutades där skadereparatören bedömde att den var klar för överlämning till lack. CAB har inte påverkat denna överlämning eller bedömt kvalitet eller metod.

 38. Varför genomför man studie på i huvudsak märkesoberoende verkstäder?
  Studierna har inte i huvudsak gjorts på märkesoberoende verkstäder.

 39. Hur ser det ut mellan aluminium och plåt om man inte får tag i skadan inifrån
  Tiderna är lämpliga oberoende åtkomst.

 40. Varför har ni inte beräkningar på djupet på skadan?
  Vi har beräkningar på detta men det bedömdes alltför komplicerat att mäta och kontrollera i CABAS.

 41. Varför har inte dessa implementerats tidigare?
  Att ta fram och implementera en tidsstandard tar tid eftersom det är väldigt noga att det blir rätt. Dessutom tar det tid att anpassa CABAS för den nya tidsstandarden. Vi är medvetna om att detta är en efterfrågad uppdatering.

 42. Varför har man inte en funktion, likt plastrep, som meddelar om kostnadnen överstiger ny del.
  Vi jobbar på det då vi ser att detta skulle vara ett bra stöd för alla användare att välja den mest kostnadseffektiva metoden.

 43. Kommer det att köras utbildningar till verkstäder så att det nya ytrikta används rätt?
  Ja. Förutom de nya användarinstruktionerna så kommer vi att erbjuda kostnadsfria utbildningswebbinarier efter releasen av nya Ytrikta. Dessa även att finns tillgängliga i inspelad form. Vi kommer givetvis också att uppdatera alla våra befintliga utbildningar som rör kalkylering i CABAS.

Frågor och svar från deltagare

 1. Vem har tagit fram den här tidstudien?
  Det är avdelningen Time Standards som tagit fram tidsstandarden baserat på över 300 studerade skadereparationer utförda på över 50 olika verkstäder i Sverige. På Time Standards arbetar förutom tidsstudietekniker med lång erfarenhet från bilskadereparation som bl.a. skadetekniker eller skadechefer, men även statistiker och ingenjörer. Vill du veta mer om hur tiderna i CABAS blir till kan du se en film om det här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 2. Går det att göra kostnadsjämförelse mot ny del?
  Vår ambition är att på sikt kunna införa en kostnadsjämförelse mellan ytrikta och byte i CABAS, likt den funktion som idag finns i dialogen för plastreparation. I nuläget finns dock ingen plan för när detta kan införas i CABAS.

 3. När valet för body klickas i, hur har ni studerat de olika bodytyper som läggs? Eller är det endast hagmans bodyspray ni studerat med detta?
  Vi har inte studerat applicering av body då studien endast riktar sig till momenten för ytrikta. Därför är endast borttagning av body studerat.

 4. För ett tag sedan fick vi mejl från MRF där dom och Bil Sweden, SFVF inte står bakom studien. Dom hänvisar till att studien inte är korrekt utförd har kvalitet brist, inte följt anvisningar samt använt skyddsutrustning. Vad är det som gäller?
  Det är beklagligt att MRF, SFVF och Bil Sweden inte står bakom studien, de är alla viktiga samarbetspartners för oss. Vi håller dock inte med om bilden de ger av vad vi studerat. Vi har studerat på verkstäder som har en historia av att leverera kvalitet, många av dem är märkesauktoriserade eller har certifierade kvalitetsledningssystem. Ytterligare en styrka är den stora mängd data vi samlat in och analysmetoderna vi använder, där en enskild avvikande reparation inte kommer att påverka tidsstandarden.
  .
 5. Valet för body, är det för applicering?
  Vi har inte studerat applicering av body, endast borttagning för att utföra ytrikta. Applicering av body finns i tidsstandarden för lackering.

 6. Kommer man kunna ange storlek på skada precis som nu, eller måste exakta mått alltid anges?
  Användaren ska alltid ange största höjd och bredd i centimeter. Systemet räknar då ut ytan i kvadratdecimeter. Det går inte att ange en egen yta enligt tidigare principer.

 7. Gamla sättet hade ju 2 a full åtkomlighet 3 a ej åtkomlig, på exemplet valde du ej ytterligare demontering. Räknar den automatiskt med innerskärmDeMo bort eller väljer man det i lackposition?
  Om delen behöver friläggas för att kunna utföra riktningen, till exempel ta bort innerskärmar eller klädslar, ska man markera checkboxen ”D/M riktning för position”. Då får man med tid för demontering och återmontering av dessa detaljer. Valet ”D/M lack” i lackdialogen ger tid för de detaljer som behöver demonteras och återmonteras med anledning av lackering. Ofta är det en stor överlappning mellan ”D/M riktning för position” och ”D/M lack” och i dessa fall sker en eliminering av dubbletter så att tiden bara räknas en gång per detalj.

 8. Vad har ni räknat på hur mycket mer tid administrativt det tar per kalkyl. Det är ju trots allt rätt många mer knapptryckningar per riktning och kalkyl
  Nya ytrikta ger förutsättningar för att skapa en bättre första kalkyl och därmed borde den totala administrativa tiden per ärende sjunka.

 9. Kommer denna uppdatering testas innan den skickas ut så det inte riskerar att bli programfel när uppdateringen skickas ut? Har varit väldigt mycket strul tidigare vid uppdateringar?
  Vi genomför alltid grundliga tester innan vi lanserar uppdateringar. Men våra system är komplexa och har många beroenden till andra system, vilket medför att det ibland tyvärr uppstår problem trots omfattande testning. Vi beklagar det strul som varit vid tidigare uppdateringar och vi gör vårt yttersta för att det inte ska upprepas.

 10. Hur ska man tillämpa detta med fotobesiktningar? Finns det något mätverktyg i CABAS?
  Det kommer inte att finnas något separat stöd för fotobesiktning, till exempel ett mätverktyg. Om måttangivelserna skulle bli fel i den initiala kalkylen som gjorts vid fotobesiktningen rekommenderar vi att man uppdaterar kalkylen när bilen kommit till verkstaden.

 11. Hur mycket rikttid/dm förlorar verkstäderna på det nya sättet att räkna?
  Det beror på vilken typ av skada beräkningen utförs på, den nya modellen innehåller andra förklarande variabler än den tidigare vilket gör att det inte går att jämföra rakt av. Demontering/montering ändras inte i och med uppdateringen av ytrikta.

  Den genomsnittliga förändringen på studiematerialet är +8,7% jämfört med nuvarande ytrikta. Bedömning av åtkomstklasser, veck, m.m. är gjord av CAB och ytor är mätta av oss. Samtliga utifrån regelverk i användarinstruktionerna utan användning av Övrigtrader.
  .
 12. Det har tydligt påpekats att grundning före spackel inte utförts på korrekt sätt enligt fabrikantens anvisning. Hur kan ni ändå ha med den tiden.
  Vi har studerat verkligheten och på det sätt som studieverkstäderna genomför reparationen. CAB har inte påverkat verkstädernas arbetsprocess.
  Olika fabrikanter har olika anvisningar för grund innan spackel. I nya ytrikta så kompletterar vi befintliga metoden som gäller för utförande i lackverkstad med metod för att utföra grund innan spackel på plåtverkstad. Därmed kommer CABAS stödja båda metoderna.

 13. Då olika bodytyper tar olika långtid att ta av hur har ni säkerställt detta? vissa behövs skrapas andra kan slipas!
  Det stämmer att det kan ta olika lång tid, vi har studerat flera olika metoder och tiden som ges är en generell tid där flera olika bodytyper och metoder fått varit med och bidra till tiden.

 14. Kan man markera ett veck och skrapskada vad ska man göra?
  Ja ett veck kan vara skadat av en skrapskada.

 15. Om plåten kan välja att demo bodyn för de ska kunna ytrikta i ett område, varför finns det inte för att ta bort hela bodyn som oftast görs för att få den bra?
  Vi har studerat verkligheten och på studieverkstäderna genomförs reparationen så här.
  .
 16. Det känns som tiderna för rikt blir sämre nu hur stor är skillnaden mot MYSBY6
  Se fråga 11.

 17. Vad händer med gamla kalkyler och går de smidigt att uppdatera till det nya? Är ju ganska många bilar i pipeline.
  Befintliga kalkyler (skapade innan releasen 27 november) och som redan innehåller ytrikta kommer att behålla det befintliga beräkningssättet för ytrikta. Dessa kalkyler kan inte uppdateras till det nya beräkningsättet. Befintliga kalkyler (skapade innan releasen 27 november) och som inte innehåller ytrikta får det nya beräkningssättet för ytrikta.

 18. Har ni någon tidsstudie på vad snittiden är för en korrekt skadebesiktning där man även läser fabrikens reparationsanvisningar?
  Nej vi har inte studerat hur lång tid det tar att genomföra en skadebesiktning. Tid för läsa reparationsanvisningar återfinns i MYSBY6.

 19. Hur mycket rikttid/kvadratdecimeter! förlorar verkstäderna på det nya sättet att räkna?
  Se fråga 11.

 20. På dem nya BMW bilar man demontera fram dörr för att byta fram skärm vet ni om det?
  Den här studien gäller för ytrikta-reparationer, vi har inte studerat byten. Alla våra tider i CABAS för byten är analyserade för att spegla fabrikantens anvisningar.

 21. Så då har vi alltså fått 8,7% för lite betalt för våra riktningar dom senaste åren?
  8,7 procent gäller endast för de skador som studerades, vilken förändring en specifik verkstad kan förvänta sig är omöjligt att uttala sig om. Vad en verkstad får betalt för sitt arbete beror inte endast på den estimerade tiden, vi kan inte uttala oss om någon fått för mycket eller för lite betalt.

 22. Kommer Ytriktafinnas kvar på delar som ej är synliga? Tex frontplåt/hjulhus/bagagegolv osv?
  Ja, ytrikta kommer att finnas kvar på samma CABAS-positioner som tidigare.

 23. Det nya rikt systemet kommer gynna försäkringsbolagen
  Den nya tidsstandarden bör gynna samtliga på marknaden. Då estimaten förväntas bli mer precisa kommer det att bli lättare att få en representativ tid för varje skada.

 24. Om jag gör en skadebesiktning på bilen enligt bild och mäter enligt er så får jag 189p tid... Hur ska jag få igenom ett byte på den kontra rikt?
  Det är svårt att svara på för CAB, vilken metod som anses mest lämplig för att åtgärda en skada måste parterna komma överens om.

 25. Skador som har mer än 10 cm mellan kan vara en och samma skada, sunt förnuft ...
  Ja de kan uppstå vid samma krocktillfälle men för att det ska bli rätt när man kalkylerar med den nya ytriktatidsstandarden ska skador som skiljs åt av minst 10 cm oskadad yta räknas som separata skador.

 26. Får man veta vilka verkstäder som varit med i tidsstudierna? Kan man på något sätt följa tidsstudierna som är utförda?
  Vi kommer inte gå ut med vilka verkstäder som är med i studien för att de ska slippa att bli kontaktade med frågor kring studien.

 27. Hej, jag fick nedanstående svar från er gällande body: Med eftermarknadsprodukter menar vi generella produkter, exemplevis Hagmans rostskydd, som appliceras med ett lager och en maskering. Tiden gäller inte för VAG-märken för den typen av body har vi i nuläget ingen tid. Det går inte i nuläget att lägga till den body-tid vi har på märken som har en mer avancerad uppbyggnad av body i CABAS just för att den är så annorlunda från det vi studerade. Varför säger ni nu annat?
  Svaret som gavs gäller applicering av body, när det gäller ytrikta har vi endast studerat borttagning av body. Vidare så hade inte heller den nya standarden börjat gälla vid tidpunkten för svaret.

 28. Är det säkerställt att alla ytor är korrekt uppmätta. Vid MYSBY 6 studien fanns vissa problem med detta.
  Ja, alla ytor är uppmätta enligt den instruktion som kommer att finnas i den nya användarinstruktionen. Det viktiga är att den som kalkylerar följer samma metod som användes under studien.

 29. Ingår det i rikttiden att krympa plåten efter en djup buckla?
  Ja.

 30. Kan man se bilder på alla riktningar och grundningar
  Bilder på samtliga studerade objekt och dess reparation finns dokumenterat men är inte offentligt material.

 31. Hej, hur kan ni införa detta när inte MRF med flera har gdk detta?
  Samtliga parter, inklusive MRF, har genom Samverkansgruppen fått komma till tals, varit delaktiga i att prioritera studien och godkänt valen av studieverkstäder. De har därutöver haft möjlighet att kontakta studieverkstäderna inför tidsstudierna, att delta under studierna liksom i den avslutande och kvalitetssäkrande kontrollstudien.
 32. När får man använda grundning innan spackling?
  Det ska användas där fabrikanten kräver det i reparationsanvisningen.

 33. Varför räknas inte framskärm mot stöt som inpassning?
  I det exemplet som gavs var inte kanten mot stötfångaren skadad och det krävs för att lägga till inpassning.

 34. Vad är MYSBY förkortning av?
  Måttrikta, Ytrikta, Svetsa och BYta.

 35. Kommer nya CABAS-releasen att kräva nyare datorer?
  Nej, ingen förändring mot tidigare.

 36. Får man varning för överkostnad när man riktar en detalj likt plastreparation?
  Se fråga 2

 37. Är detta funktionellt i CABs app?
  Inga förändringar görs i Skadebesikningsappen med anledning av detta.

 38. Finns manuell tid kvar?
  Ja, det kommer fortfarande gå att ange en manuell tid för ytrikta i CABAS.

 39. Varför får man inte räkna meryta direkt, istället för att sedan behöva lägga till detta i efterhand?
  Det finns inget som heter meryta när det gäller ytrikta, skadeytan ska mätas innan reparation och den ska inte behöva korrigeras i efterhand.

 40. Om man får svetsa en spricka i en skärm i tex alu. hur bedömmer man det?
  Om det blir en spricka behöver man ha koll på vad som gäller enligt biltillverkarens anvisningar. Tid för att reparera sprickor som uppkommer under reparationen ingår i tiden.

 41. Hur blir det med fotobesiktningar? Om man nu inte kan skriva ytan utan att mäta?
  Se fråga 10.

 42. Hur ska man tillämpa nya skrapskademetoden på en nyckelrepad bil, många bilar har ju flertalet repor på samma yta, gå gärna igenom detta igen, mitt ljud försvann tidigare.
  Plåten måste ha blivit deformerad, annars är det en lackskada. Vi har inte ändrat lackeringsförfarandet utan samma regler gäller som tidigare när det kommer till repor och lackering av gammal yta.

 43. Avser borttagning body bara riktyta eller hel tröskel?
  Endast borttagning av body på den skadade ytan ingår.

 44. Varför fins inte möjligheten att ange hur hårt tryckt en skada är? Det är ju stor skillnad på en 5dm2 stor bula som är intryckt 5mm eller 5cm?
  Det är inte valbart då det är svårt att mäta och svårt att kontrollera. I studien har skador med olika djup förekommit.

 45. Finns studie på body på bilar som VW
  Ja.

 46. Om det behövs ta bort body behöver man ju oftast ta bort body på tex hela trösken för att återställa strukturen. Då stämmer ju inte ytan som skrapas med ytan som riktas.
  I vår studie har verkstäder klarat av att genomföra reparationen utan att slipa bort all body på detaljen eller så har detta åtgärdats på lacken. Det är tiden för att ta bort body inom skadeområdet ingår i tiden, om verkstaden vill reparera en större yta måste det ske i samförstånd med betalande kund.
 47. Den studien ni gjort om detta så tar ni inte hänsyn till kvalitén på riktningen?
  Det stämmer att vi inte kontrollerat kvalitén på ytriktningarna, vi har inte påverkat studieverkstäderna i deras arbete. Samtliga studier är utförda på riktiga försäkringsärenden som levererats till kund, utförda av erkänt duktiga plåtverkstäder. Vi har även kontrollerat att efterjusteringar av plåtarbete inte utförts på lackverkstad.

 48. Grundning före spackel gäller för några få bilmärken, går det att bocka i rutan för samtliga bilmärken?
  Ja det går att välja för samtliga märken.

 49. Varför räknas inte inpassning på framskärmen mot stötfångare när springan inte stämmer?
  Det räcker inte med att springan inte stämmer för att ta upp inpassning i samband med ytrikta, skadan måste sitta på kanten för inpassningen.

 50. Är 300 skador verkligen tillräckligt för att göra en bedömning på hur lång tid en skada tar, nästan ingen skada är ju den andra lik?
  Ja vi har tillräckligt med observationer för att skapa en statistiskt säkerställd modell för estimering av ytriktareparationer med hjälp av multipel linjär regression. Vi lutar oss mot beprövade statistiska metoder.

 51. I exempelvideon mättes bara skadade ytan, men reparationsytan kommer bli större. Vilken yta ska man skicka till försäkringsbolaget?
  Precis som tidigare ska den skadade ytan mätas och tas upp i kalkylen, inte den ytan som bearbetas under reparationen.

 52. Eftersom inte CABAS idag tar hänsyn till "djupet" på skadan så har heller inte tidstudien gjorts på kraftigare riktningar. Alla byter delar istället för att rikta pga dåliga tider. och så kommer det fortsätta att vara pga den här studien.
  Studien är gjort på skador av olika djup, inte bara enkla grunda skador.

 53. Borde inte reparationstider öka ju äldre bilarna blir, med tanke på att bultar rostar fast?
  Demontera och montera infästningar ingår inte i ytrikta. Vid våra studier så studeras både äldre och nyare fordon för att täcka ev. skillnader beroende på fordonets ålder.

 54. Finns det någon extern aktör som har varit med och granskat studien?
  Nej inte i nuläget. CAB har förberett studiematerialet och är öppna för framtida granskning av oberoende part.

 55. Hur många skadereperatörer klara rikta den fram skärmen i exemplet på 189perioder inkl spackling.
  Skärmen i exemplet har inte reparerats men när reparatörerna i studien gjorde motsvarande reparationer var det den tiden som behövdes.

© Copyright 2024 CAB Group