Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk
Sømløst samarbeid og
tydelige kalkyler
 • Hjemmesiden
 • / Forhåndsinformasjon Oppdatering MEPS Regler og retningslinje 2023

Forhåndsinformasjon

Oppdatering av MEPS Regler og retningslinjer angående bransje, entreprenører og håndverkere

Bakgrunn

MEPS Regler og retningslinjer er en samling dokumenter som administreres av CAB som beskriver hvordan MEPS skal brukes riktig for alle brukere. Dokumentene skal være en støtte i diskusjoner mellom partene i MEPS-oppdrag for å minimere tvil og forenkle kommunikasjon og arbeid i MEPS.

Et område hvor det har oppstått tvil og hvor regelverket derfor ikke kan anses å oppfylle sitt formål, er ved bruk av bransjer, underleverandører og parter generelt i MEPS. Det er derfor besluttet å utarbeide forslag til presiseringer i vedlegg A (Avtaleregelverket) og vedlegg B Oppdragsregelverklet) som angitt nedenfor.

Formål

Formålet med dette dokumentet er å vise hvilke justeringer som er gjort i MEPS Regler og retningslinjer, og hvorfor. Dokumentet skal også gi forslag til justeringer i arbeidsmåter eller avtaler som kan bli påvirket av endringen.

Utredning

CAB har i lengre tid samlet synspunkter på situasjoner der bestillere og utøvere av MEPS mener det er uklart hva som gjelder for bruken av begrepene bransje og utøver og en tvetydighet om hvordan underleverandørfunksjonen kan brukes. Alle synspunkter er tatt i betraktning.
MEPS-regler og retningslinjer gir ikke nok informasjon om hvordan man skal bruke MEPS, noe som har ført til problemer. Det er viktig å ha en god forståelse av hvordan disse begrepene skal brukes i avtaler og oppdrag når MEPS benyttes.

Forslag til hvordan oppdateringer kan skje har blitt gjort både i oppdragsregelverket og avtaleregelverket og diskutert både i ulike kundefora og spesielt med både utførere og oppdragsgivere. Justeringer er gjort deretter.

Resultat

Oppdateringer av vedlegg A Avtaleregelverket

 • 3.1
  • Før:
 • Avstand for underentreprenører må angis manuelt fordi MEPS ikke støtter automatisk beregning.
  • Etter:
   • Avstand for underentreprenører må angis manuelt fordi MEPS ikke støtter automatisk beregning. Dersom underleverandørens avstand ikke skal være faktisk avstand i oppdragene, må dette avtales.
 • 3.3
 • Tillegg:
  • Partene skal bli enige om hvilke bransjer som skal håndteres av hovedentreprenørens egne ansatte og hvilke bransjer som kan utføres av underleverandører.
 • 3.3.1
   • Før:
    • Feste og skrue gipsplater
   • Etter:
    • Montere og skru gipsplater

Oppdateringer av vedlegg B Oppdragsregelverklet

 • 3.2.4
  • Før:
   • Reiser beregnes alltid tur/retur mellom entreprenørens startadresse og objektets adresse. Hver utførende bransje får et antall startreiser, og deretter blir det gitt flere reiser avhengig av antall mWu i MEPS-oppdraget per utførende bransje.
  • Etter:
   • Turer beregnes alltid tur/retur mellom entreprenørens startadresse og objektets adresse. Utførerens avstand skal være den faktiske avstanden, med mindre annet er avtalt. Hver utførende bransje får et antall startreiser, og deretter blir det gitt flere reiser avhengig av antall mWu i MEPS-oppdraget per utførende bransje.
 • 3.2.5
  • Tillegg:
   • Definisjoner:
   • Utførende part – er organisasjonen som utfører arbeid i oppdraget.
   • Bransje - er bransjen som er oppført på den respektive koden i MEPS.
   • Håndverker – er den som utfører arbeid i oppdraget.
 • 3.2.5
  • Før:
   • Utøvende part og bransje i MEPS-kalkylen skal samsvare med den parten og bransjen som faktisk utfører arbeidet. Eksempel: Hvis en byggherre demonterer en vask, skal koden for demontering av vask flyttes fra bransjen Rør til bransjen Bygg.
  • Etter:
   • Utøvende part og bransje i MEPS-kalkylen skal samsvare med den parten og bransjen som faktisk utfører arbeidet. En skal kun bruke de utøvende parter og bransjer som er avtalt. En utførende part kan ikke opptre som både hovedentreprenør og underentreprenør i samme oppdrag. En håndverker skal bare representere én bransje per oppdrag. Eksempel: Hvis en byggherre demonterer en vask, skal koden for demontering av vask flyttes fra bransjen Rør til bransjen Bygg.
 • 3.2.5
  • Før:
   • Hvis flere utførende har koder i samme bransje, blir det en ny riggberegning for hver utførende selv om bransjen er den samme
    Hvis en utførende har koder i flere bransjer, beregnes rigging for hver bransje selv om den utførende er den samme.
  • Etter:
   • Hvis flere utførende parter har koder i samme bransje, blir det en ny riggberegning for hver utførende selv om bransjen er den samme
    • Hvis en utførende part har koder i flere bransjer, beregnes rigging for hver bransje selv om den utførende er den samme.
 • 3.2.5
  • Tillegg:
   • Når du bruker en underleverandør som ikke er et MEPS-selskap, må entreprenørens firmanavn og adresse oppgis. Den enkleste måten å gjøre dette på er via avtaler med ikke-MEPS-selskaper («Legg til et annet selskap») i MEPS.
Dato for innføring i MEPS

3. april 2023

Innføringen skjer under forutsetning av at det ikke kommer ny informasjon fra bestillere eller utførende i Meps som fører til at CAB beslutter at MEPS Regler og retningslinjer må endres i vesentlig grad, eller at innføringen må utsettes av betydelig grunn. I så fall kan dokumentene måtte endres, og/eller innføringen av endringen utsettes. Om CAB beslutter at forandringen må kompletteres i vesentlig grad vil det bli sendt ut en forhåndsinformasjon til alle brukere i Meps.

Hvis ingen annen informasjon legges til før den planlagte implementeringsdatoen, vil endringen tre i kraft som planlagt med en ny offisiell utforming av MEPS regler og retningslinjer 3. april 2023.

Anbefalinger

CABs anbefalinger til brukere i MEPS er som følger:

 • Vurdere om det er nødvendig å spesifisere hvilke bransjer hovedentreprenørens eget personell utfører og hvilke underleverandører som kan benyttes mellom byggherre og entreprenør i MEPS-avtalene (vedlegg A § 3.3 og vedlegg B § 3.2 5)
 • Opprett kontrakter for underleverandører som ikke har MEPS (vedlegg B § 3.2.5)
 • Vurdere om funksjonen «Overføre Mepskode til en annen bransje» for koder som avviker fra standard bransje i MEPS Data skal benyttes i avtalene (vedlegg B § 3.2.5)

Dokument

© Copyright 2024 CAB Group