Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje
Sujuvaa yhteistyötä
ja selkeät laskelmat
 • Etusivu
 • / Ennakkotieto MEPS Säännöstön päivitys koskien toimialoja, suorittajia ja rakentajia

Ennakkotieto:

MEPS Säännöstön päivitys koskien toimialoja, suorittajia ja rakentajia

Tausta

MEPS Säännöstö on kokoelma CABin hallinnoimia asiakirjoja, jotka kuvaavat, miten MEPSiä tulisi käyttää oikein. Säännöstön tulisi tukea MEPS-hankkeen osapuolten välisiä keskusteluja epävarmuuksien minimoimiseksi sekä viestinnän ja työn yksinkertaistamiseksi MEPSissä.

Alueet, jossa epävarmuuksia on ilmennyt, ja missä säännöstön ei siten voida katsoa täyttävän tarkoitustaan, liittyvät toimialojen, aliurakoitsijoiden ja osapuolten käyttöön yleisesti MEPSissä. Siksi CAB on laatinut ehdotuksen säännöstön liitteen A Sopimussäännöstö ja liitteen B Hankesäännöstö selventämiseksi alla olevan mukaisesti.

Tarkoitus

Tämän dokumentin tarkoituksena on osoittaa, mitä muutoksia MEPS Säännöstöön on tehty ja miksi. Dokumentti sisältää myös muutosehdotuksia työtapoihin tai sopimuksiin, joihin säännöstömuutokset saattavat vaikuttaa.

Tutkimus

CAB on kerännyt MEPS-käyttäjien näkemyksiä toimialan ja suorittajan sekä alihankkijatoiminnon käyttöön liittyvistä epäselvyyksistä. Kaikki saadut näkemykset on huomioitu, ja CAB on päätynyt siihen, että MEPS Säännöstöä tulee selventää näiden käsitteiden toiminnallisuuden osalta, sekä miten niitä on ajateltu käytettävän MEPSin sopimuksissa ja hankkeissa.

Sopimus- ja hankesäännöstön päivitysehdotuksista on keskusteltu eri asiakasfoorumeissa ja erityisesti eri osapuolia edustavien MEPS-käyttäjien kanssa, jonka seurauksena sisältöehdotuksia on edelleen tarkennettu.

Tulokset

Päivitykset: Liite A Sopimussäännöstö

 • 3.1
  • Ennen:
   • Alihankkijoiden etäisyydet on määriteltävä manuaalisesti, koska MEPSin automaattinen laskenta ei tue näitä.
  • Nyt:
   • Aliurakoitsijoiden etäisyydet on määriteltävä manuaalisesti, koska MEPSin automaattinen laskenta ei tue näitä. Jos aliurakoitsijan etäisyys ei ole todellinen etäisyys hankkeessa, on siitä sovittava.
 • 3.3
  • Lisäys:
   • Osapuolien on sovittava, mitkä toimialat pääurakoitsijan oma henkilöstö suorittaa, ja mitkä toimialat suorittaa aliurakoitsijan henkilöstö
 • 3.3.1
  • Ennen:
   • Kipsilevyjen kiinnitys ja ruuvaus
  • Nyt:
   • Kipsilevyjen asennus ja ruuvaus

Päivitykset: Liite B Hankesäännöstö

 • 3.2.4
  • Ennen:
   • Matkat lasketaan aina urakoitsijan lähtöosoitteen ja hankkeen osoitteen väliseltä etäisyydeltä edestakaisena matkana. Tämä tarkoittaa sitä, että MEPSin yksi matka on yksi edestakainen matka eli matka suorittajan lähtöosoitteesta hankkeen osoitteeseen ja hankkeen osoitteesta takaisin suorittajan lähtöosoitteeseen. Kukin suorittava toimiala saa tietyn määrän aloitusmatkoja, ja lisämatkat perustuvat MEPS-hankkeen toimialakohtaisiin mWu-määriin.
  • Nyt:
   • Matkat lasketaan aina urakoitsijan lähtöosoitteen ja hankkeen osoitteen väliseltä etäisyydeltä edestakaisena matkana. Tämä tarkoittaa sitä, että MEPSin yksi matka on yksi edestakainen matka, eli matka suorittajan lähtöosoitteesta hankkeen osoitteeseen ja hankkeen osoitteesta takaisin suorittajan lähtöosoitteeseen. Suorittavan osapuolen etäisyys on oltava todellinen etäisyys, ellei toisin ole sovittu. Kukin suorittava toimiala saa tietyn määrän aloitusmatkoja, ja lisämatkat perustuvat MEPS-hankkeen suorittajien toimialakohtaisiin mWu-määriin.
 • 3.2.5
  • Lisäys:
   • Määritelmiä:
  • Suorittava osapuoli on se organisaatio, joka suorittaa työt hankkeessa.
  • Toimiala on MEPSin laskelmakoodeihin määritelty toimiala.
  • Rakentaja on se henkilö, joka suorittaa työt hankkeessa.
 • 3.2.5
  • Ennen:
   • Suorittavan osapuolen ja toimialojen on vastattava MEPS-laskelmassa sitä osapuolta ja toimialaa, joka todellisuudessa suorittaa työn. Esimerkki: Jos rakennustoimialan työntekijä irrottaa tiskipöydän, on tiskipöydän irrotuskoodi siirrettävä LVV-toimialalta rakennustoimialalle.
  • Nyt:
   • Suorittavan osapuolen ja toimialan on vastattava MEPS-laskelmassa sitä osapuolta ja toimialaa, joka todellisuudessa suorittaa työn. On käytettävä vain sovittuja osapuolia ja toimialoja. Suorittava osapuoli ei voi olla samassa hankkeessa pääurakoitsijana ja aliurakoitsijana. Yksi rakentaja saa edustaa ainoastaan yhtä toimialaa hankkeessa. Esimerkki: Jos rakennustoimialan työntekijä irrottaa sekoittajan, on sekoittajan irrotuskoodi siirrettävä toimialalta LVV toimialalle rakennus.
 • 3.2.5
  • Ennen:
   • Jos useammalla suorittajalla on koodeja samalla toimialalla, lasketaan järjestely, valmistelu, lopetus ja henkilökuljetukset jokaiselle suorittajalle, vaikka toimiala on sama.
   • Jos suorittajalla on koodeja usealla toimialalla, lasketaan järjestely, valmistelu, lopetus ja henkilökuljetukset jokaiselle toimialalle, vaikka suorittaja on sama.
  • Nyt:
   • Jos useammalla suorittavalla osapuolella on koodeja samalla toimialalla, tehdään järjestelyn työmäärälaskenta jokaiselle suorittajalle, vaikka toimiala on sama.
   • Jos suorittavalla osapuolella on koodeja usealla toimialalla, tehdään järjestelyn työmäärälaskenta jokaiselle toimialalle, vaikka suorittaja on sama.
 • 3.2.5
  • Lisäys:
   • Käytettäessä aliurakoitsijaa, joka ei käytä MEPS:iä, on urakoitsijan yritysnimi ja osoite määriteltävä. Tämä on helpointa toteuttaa tekemällä MEPSissä sopimus yrityksen kanssa, joka ei käytä MEPSiä ("Lisää uusi yritys").
Käyttöönotto MEPSissä

3 huhtikuu 2023

MEPS Säännöstön muutokset astuvat voimaan 3.4.2023, mikäli käyttäjiltä ei saada sellaista uutta tietoa, minkä seurauksena CAB päättää, että MEPS Säännöstöä on täydennettävä oleellisilta osin, tai että käyttöönottoa on jostain olennaisesta syystä lykättävä. Tällaisessa tapauksessa säännöstöä voidaan joutua täydentämään ja / tai muutoksen käyttöönottoa lykkäämään. Jos CAB päättää, että säännöstömuutosta on täydennettävä olennaisilta osin, lähetetään kaikille MEPS-käyttäjille uusi ennakkotiedote.

Suositus

CABin suositukset MEPS-käyttäjille:

 • Arvioi, onko tilaajan ja suorittajan välisessä MEPS-sopimuksessa tarpeen määritellä mitkä toimialat suorittaa pääurakoitsijan oma henkilöstö ja mitkä aliurakoitsijan henkilöstö (liite A § 3.3 ja liite B § 3.2.5).
 • Luo sopimus aliurakoitsijalle, joka ei käytä MEPSiä (liite B § 3.2.5).
 • Arvioi, sovelletaanko sopimuksissa toimialasiirtoja koodeille, jotka eroavat MEPS-datan vakiotoimialoista (liite B § 3.2.5).

 

© Copyright 2024 CAB Group