Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Våra produkter
CAB Group
Meny
Stäng

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver CABs behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder CABs produkter eller på annat sätt är i kontakt med oss.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

CAB Group AB, org.nr. 556131–2223, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett säkert och lagligt sätt.

Vilken rättslig grund används för att behandla dina personuppgifter?

CAB behandlar dina personuppgifter lagenligt och i huvudsak för att fullgöra ett avtal i vilket du, eller din arbetsgivare, är en part. Undantag från detta är då du inte ingått avtal med oss utan vänder dig till oss för administrativa frågor eller kundservice/support då vi baserar den rättsliga grunden på intresseavvägning. Om CAB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

CAB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du exempelvis beställer produkter, använder produkter eller ber om support. När du ringer till vår support kan vi även komma att spela in ditt samtal i internt utbildnings- och utvecklingsarbete. Vi samlar därmed in och lagrar alla de personuppgifter som förekommer under samtalet. Du har rätt att begära att ditt samtal inte spelas in. Du har också rätt att begära att en inspelning raderas.

Det kan förekomma att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlas?

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, användarnamn, namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, faktureringsinformation, IP-adress och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Administration
  För att kunna administrera beställningar, uppsägningar, överlåtelser och fakturering.

 • Access
  För att ge dig åtkomst till våra produkter.

 • Kundservice/Support
  För att kunna ge dig service om du exempelvis kontaktar oss med frågor/synpunkter.

 • Utskick
  För att göra utskick av information såsom release notes och driftsinformation.

 • Marknadsföring
  För att skicka marknadsföringserbjudanden om våra produkter och tjänster om du inte skriftligen motsatt dig direkt marknadsföring.

 • Utveckling av produkter
  För att utveckla våra produkter och tjänster, säkerställa den tekniska funktionaliteten, föra statistik, logga händelser/fel, genomföra marknads- och kundanalyser samt vid felsökning och tester och allt för att erbjuda en bättre användarupplevelse.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av CAB och våra personuppgiftsbiträden. Anlitade personuppgiftsbiträden är alltid bundna av skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal som ålägger dem samma skyldigheter vid personuppgiftsbehandlingen som de skyldigheter som gäller enligt denna integritetspolicy.

CAB överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om berört land har en s k adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge dessa behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig eller din arbetsgivare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

CAB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam. Vi kan däremot inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring som exempelvis bokföringsregler.

Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera CAB om detta genom att sända ett meddelande till oss. CAB ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-post, telefonnummer, postadress, organisationsnummer och CID. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Begäran enligt ovan skickas till:

CAB Group AB
Att: Personuppgiftsbehandling
Stortorget 11
702 11 Örebro

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om du vill klaga

Du har vidare rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.


Kontaktinformation

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss!

CAB Group AB
Att: Personuppgiftsbehandling
Stortorget 11
702 11 Örebro


Denna integritetspolicy är gällande fr.om. 2018-01-01

© Copyright 2024 CAB Group